eng est
QR code

Alljärgnev info on avaldatud kliendi kirjalikul loal või on see info kättesaadav avalikust allikast.

  • Võit Euroopa järelevalveasutuste (Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionite Järelevalve) apellatsiooninõukogus.

SV Capital OÜ vaidlustas Euroopa Pangandusjärelevalve otsuse keelduda järelevalvemenetlusest seoses Eesti ja Soome finantsinspektsioonide tegevusetusega.

Apellatsioonkaebuse vaatas läbi Euroopa järelevalveasutuste (Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionite Järelevalve) apellatsiooninõukogu. See on kõigi Euroopa kolme järelevalveasutuse ühine vaideorgan, mis vaatab läbi nende asutuste tegevuse peale esitatud kaebusi. Apellatsiooninõukogul on kuus liiget ja kuus asendusliiget, kellel on asjakohased teadmised ja kogemused. Apellatsiooninõukogu eesistuja on Sir William Blair ja aseesimees Juan Fernández-Armesto.

Apellatsiooninõukogu rahuldas apellatsioonkaebuse ja saatis asja tagasi Euroopa Pangandusjärelevalvele otsuse tegemiseks vastavalt apellatsiooninõukogu otsuse järeldustele. Selle õigusvaidluse tulemusel tehtud otsus on Euroopa järelevalveasutuste apellatsiooninõukogu esimene otsus.

Financial Times tegi asjast lühiülevaate, millega saate tutvuda siin (Teid suunatakse FT.com veebilehele). Apellatsiooninõukogu pressiteate ja otsusega saate tutvuda siin (Teid suunatakse apellatsiooninõukogu veebilehele).

Asjaga tegelenud advokaat: Maksim Greinoman.

  • SE loomine. GT Projekt ASi ümberkujundamine aktsiaseltsist Euroopa äriühinguks (SE, ld Societas Europaea). Äriühingu uueks ärinimeks sai GT Corporation SE.

Euroopa äriühingu õiguslik vorm oli loodud Euroopa Liidu Nõukogu määrusega nr 2157/2001/EÜ eesmärkiga soodustada piiriülest äri Euroopa Liidus. Euroopa äriühing saab hõlpsasti muuta oma registreerimisjärgse asukohariigi Euroopa Liidu piires ilma likvideerimismenetluseta ning kasutada lihtsamat juhtimisstruktuuri. Euroopa äriühingu miinimumaktsiakapital on 120 000 eurot.

Euroopa äriühingu õiguslikku vormi kasutavad peamiselt finants- ja kindlustusvaldkonna suurettevõtjad, kes tegutsevad samal ajal mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis. Tuntumad seda õiguslikku vormi kasutavad ettevõtjad on näiteks kindlustusandja Allianz SE, spordirõivaste tootja Puma SE ja keemiaettevõtja BASF SE.

Advokaadibüroos Greinoman & Co nõustatud tehingu tegi huvitavaks asjaolu, et Euroopa Liidu Nõukogu määrus ei näe ette aktsiaseltsi ümberkujundamist Euroopa äriühinguks. Seepärast loodi tehingu jaoks spetsiaalselt tütarettevõtjana Soome aktsiaselts (sm julkinen osakeyhtiö), mis ühines Eesti aktsiaseltsiga. Selle tulemusena sai Eesti aktsiaselts jätkata tegevust SE vormis.

GT Corporation SE on üks Eesti suuremaid vesiehitusele spetsialiseerunud ettevõtjaid, kes sai kuuendaks Eesti äriregistrisse kantud SEks. Ülejäänud Eesti SEdest tegutseb neli kindlustusseltsina.

Asjaga tegelenud advokaat: Maksim Greinoman.

  • Postimehe esindamine vaidluses Inno Tähismaa vastu.

Inno Tähismaa esitas ASi Postimees ja ASi Õhtuleht vastu hagi varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks summas 1 000 000 krooni. Tähismaa arvates oli nendes ajalehtedes avaldatud artiklitega rikutud tema õigusi. Olles tutvunud ASi Postimees vastuväidetega, pidas Tähismaa parimaks lahenduseks kohtusse mitte ilmuda. Maakohus jättis hagi läbi vaatamata ja mõistis Tähismaalt välja menetluskulud.

Asjaga tegelenud advokaat: Maksim Greinoman.

  • O. L.i suhtes seadusjõustunud lahendi tühistamine Riigikohtus.

Maakohus tegi O. L.i suhtes kohtulahendi, millega mõistis temalt välja võla. Lahend on seadusjõustunud. O. L.i nimel esitas advokaadibüroo advokaat Riigikohtule teistmisavalduse. Kohtutoimikus oli olemas väljastusteade, millest nähtub, et O. L.ile on üks menetlusdokument kätte toimetatud. Sellele väljastusteatele ei olnud siiski märgitud, milline menetlusdokument võlgnikule üle anti. Seetõttu tühistas Riigikohus lahendi ja saatis asja maakohtule uuesti läbi vaadata.

Kuivõrd 2012. aastal esitati Riigikohtule tsiviilasjades kokku 38 teistmisavaldust, millest võeti menetlusse ja rahuldati ainult kaks, siis on tegu kliendi jaoks märkimisväärse saavutusega.

Asjaga tegelnud advokaat: Sirle Kalma.